Kulturní dům Rapotín
Kulturní dům Rapotín
rozšířené vyhledávání

Provozní řád

Provozní řád Kulturní dům Rapotín, s.r.o. (dále jen „KD“)

I.

Pořadatel včas nahlásí a dohodne termín pořádání akce a potvrdí nájemní smlouvu, alespoň s pětidenním předstihem s KD. Pořadatelé pravidelných kulturních akcí (místní zájmové organizace) nahlásí závazně termíny svých akcí na příští rok do konce září roku předcházejícího.

II.

Úhrada za pronájem a služby bude provedena na základě faktury vystavené KD.

III.

Pořadatel zajistí na každou akci minimálně 2 pořadatele starších 18 let, kteří budou po dobu konání akce viditelně označení, nesmějí požívat alkoholické nápoje. Seznam pořadatelů (jméno a příjmení, tel. kontakt) s uvedením hlavního pořadatele a jeho zástupce předá nájemce pronajímateli nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

IV.

Pořadatel zodpovídá za pořádek v době od převzetí KD před zahájením akce, až do odchodu posledního návštěvníka a uzavření a zakódování vchodů do budovy KD.

V.

Hlavní pořadatel prohlédne před převzetím kulturního domu společně se správcem kulturního domu sál, chodbu, sociální zařízení a společně provedou záznam o skutečném stavu. Nájemci budou do 13.00 hodin dne, kdy se koná akce předány klíče od KD. Všechny zapůjčené věci a jejich počty budou zaznamenány do předávacího protokolu. Po skončení akce hlavní pořadatel se správcem kulturního domu provedou záznam o stavu jednotlivých prostor, uvedou zjištěné závady a dojde k vrácení zapůjčených věcí. Toto potvrdí svými podpisy v protokolu. Za škody způsobené na zařízení KD v době od převzetí KD před zahájením akce do odchodu posledního návštěvníka a uzavření vchodu do kulturního domu zodpovídá pořadatel. Případné škody uhradí pořadatel pronajímateli do 3 dnů ode dne konání akce dle ocenění, které dohodnou KD a nájemce. Všechny prostory sálu se budou využívat k účelu tomu určenému. Zakazuje se nalévání a konzumace alkoholu a jiných nápojů mimo prostory, jež jsou k tomu určené, tj. barový pult a zázemí cateringu - jídelny. V případě porušení tohoto zákazu bude udělena pokuta 2000,- Kč.

VI.

Pronajaté prostory jsou přístupny dvě hodiny před začátkem akce, nebo dle dohody se správcem KD. Akce musí být ukončena ve smluvenou hodinu (sepsanou v nájemní smlouvě).

VII.

Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, umožnit vstup kontrolním orgánům a řídit se pokyny správce KD, který bude provádět dohled při akcích cizích organizací.

VIII.

Je nutno dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách KD.

IX.

Instalace výzdoby a reklama jiných propagačních materiálů je možná pouze v rámci stávajících příchytných zařízení. Odstranění výzdoby a reklam musí zajistit pořadatel na svůj náklad ekologicky nezávadným způsobem do následujícího dne od skončení akce. Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely samostatně stojící. Zakazuje se přibíjení dalších úchytek ať do zděných nebo dřevěných konstrukcí, obložení, oken a dveří.

X.

Zvýšené znečištění prostor KD (zvratky, WC apod.) odstraní nájemce (pořadatel). V případě, že znečištění nebude odstraněno do doby předání, pak bude účtován úklid v plné výši a to v hodnotě 3000,- Kč. Po skončení akce pořadatel zajistí základní úklid a úklid použitého skla, nedopalků v prostorách i před KKC.

XI.

V průběhu pořádání akce musí být minimální osvětlení umístěné na zdech KD.

XII.

Převzetí KD jeho správcem od nájemce bude provedeno v co nejkratší době po ukončení akce – nejdéle druhý den do 13.00 hod. Na základě tohoto převzetí bude uzavřen protokol o předání a převzetí KD. Pořadatel je povinen oznámit správci KD všechny škody na zařízení KD, ke kterým došlo v průběhu akce.

XIII.

Za pořádek na parkovišti odpovídá pořadatel kulturní akce. V případě, že na parkovišti před KKC a jeho blízkém okolí se objeví nepořádek, nájemce je povinen tento nepořádek na vlastní náklady odklidit a ekologicky zlikvidovat.

XIV.

V souladu se závaznými  požárně bezpečnostními opatřeními KD je stanoven pro akci plesy a taneční zábavy maximální počet osob celkem 263 osob a pro koncerty a divadelní představení 353 osob. Pro koncerty hudebních skupin a koncerty bez sedadel maximální počet osob nesmí přesáhnout 747 osob. Pořadatel odpovídá za nepřekročení limitu počtu zúčastněných osob, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou v celém rozsahu a je povinen zaplatit smluvní pokutu v plné výši 50.000,- Kč.


Účinnost tohoto provozního řádu je stanovena od 1.10.2018.
Ing. Viktor Šebesta
Kulturní dům Rapotín, s.r.o.
 

Provozní řád KD Rapotín

provozniradkdrapotin-1539270225.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,89 kB

Pronájem

Navštivte Jeseníky

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Pokud chcete aby Vám neunikla ani jediná novinky či připravovaná akce, přihlaste se přes následující formulář k odběru novinek a zůstaňte s námi tak v kontaktu!

Přihlaste se k odběru novinek!